fbpx

จากปัญหาสู่ความสำเร็จ: ทำไม “HR Solution” คือคำตอบของงานบริหารบุคคล

HR Solution

ปัญหาที่หลายบริษัทต้องเผชิญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยหลัก ๆ แล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทั้งในแง่ของการทำงานให้กับบริษัทได้ในระยะยาว การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ตลอดจนการจัดการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เรียกว่า HR Solution ที่เข้ามามีบทบาทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบ ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

HR Solution1

HR Solution คืออะไร?

HR Solution คือระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาและคัดเลือก การจัดการเงินเดือน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการสวัสดิการและผลตอบแทน รวมถึงการจัดการข้อมูลพนักงานต่าง ๆ โดยประเภทของ HR Solution ที่มีในตลาดหลัก ๆ ได้แก่

 • ซอฟต์แวร์ HR เช่น ระบบการคำนวณเงินเดือน (Payroll Management System), ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time and attendance management), ระบบบริหารผลงาน (Performance Management System), ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) เป็นต้น
 • บริการ HR Outsourcing เป็นประเภทของ HR Solution ที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทจ้าง HR มืออาชีพจากภายนอกเข้ามาจัดการดูแลทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เพื่อช่วยลดภาระงานและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้บริษัทสามารถโฟกัสไปที่งานบริหารได้อย่างเต็มที่
HR Solution 3

ประโยชน์ของการใช้ HR Solution

 • ลดภาระงานด้านเอกสารและการบริหาร ช่วยลดข้อผิดพลาด และช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน เช่น การคำนวณเงินเดือน การคำนวณภาษี การจัดการเอกสาร การประเมินผลงาน เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้วยฟีเจอร์การคัดกรองและการทดสอบผู้สมัคร รวมไปถึงช่วยในการโพสต์รับสมัครงาน และติดตามผู้สมัครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการจ้างงาน
 • การจัดการการพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม ช่วยในการวางแผน จัดการ และติดตามการฝึกอบรมของพนักงาน และมีฟีเจอร์ในการติดตามและประเมินทักษะของพนักงาน
 • ปรับปรุงการประเมินผลและการให้รางวัล มีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ สามารถระบุพนักงานที่มีผลงานดีและให้รางวัลที่เหมาะสม และช่วยในการออกแบบโปรแกรมรางวัลที่เหมาะสมกับพนักงาน
RLC Banners_HR Consult

5 วิธีเลือก HR Solution ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ

 • วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร ตรวจสอบดูว่าองค์กรของคุณมีปัญหาอะไร และต้องการปรับปรุงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนไหน เช่น การสรรหาพนักงาน การจัดการเงินเดือน การฝึกอบรม เป็นต้น
 • การประเมินตัวเลือก HR Solution ที่มีในตลาด โดยให้ตรวจสอบดูว่า HR Solution นั้นมีฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับองค์กร หรือสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยเฉพาะขององค์กรหรือไม่
 • การทดสอบและการพิจารณาการใช้จริง ควรเลือกระบบ HR Solution ที่ใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่บ่อย ๆ ได้อย่างสะดวก รวมไปถึงมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม
 • ความคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่าย ทำการประเมินดูว่าค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับในการติดตั้งระบบ HR Solution นั้นคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่
HR Outsourcing by RLC

บริการ HR Outsourcing จาก RLC Outsourcing

 • บริษัท RLC Outsourcing เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing) ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้าน HR อย่างครบวงจร รวมไปถึงการสร้าง solution ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันออกไปให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดภาระในการจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคล ด้วยบริการ HR Outsourcing แบบครบวงจรจากมืออาชีพ
 • บริการของบริษัท RLC Outsourcing ครอบคลุมทั้งในเรื่องการช่วยสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection), การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ (Payroll and Benefits Management), การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ (Training and Development), บริการวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน (Work Visa and/or Work Permit) ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ
 • ความสะดวกและประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้บริการ HR Outsourcing ช่วยให้คุณสามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาในองค์กร มีการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการที่ถูกต้องแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญและระบบที่ทันสมัย ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ HR เนื่องจากไม่ต้องลงทุนในระบบและบุคลากรภายในอีกด้วย
HR Solution 5

สรุป

ต้องบอกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นการนำเอา HR Solutions เข้ามาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นระบบและความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นที่การพัฒนาพนักงานและการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นถ้าหากลดปัญหายุ่งยากในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล แนะนำให้เริ่มค้นหาและทดลองใช้ HR Solution หรือ บริการ HR Outsourcing อย่างบริษัท RLC Outsourcing เพราะการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีคือหัวใจหลักของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.