fbpx

HR Outsourcing การบริหารทรัพยการบุคคลแห่งโลกอนาคต

HR Outsourcing

HR Outsourcing การบริหารทรัพยการบุคคลแห่งโลกอนาคต

ฝ่าย HR หรือ Human Resources เป็นแผนกที่มีความสำคัญอย่างมากของทุกองค์กร ที่จะต้องใช้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร โดยมีหน้าที่ตั้งแต่ สรรหาบุคคลเข้ามาทำงาน การตรวจเวลาเข้าและออกงาน การจัดทำเงินเดือน การแก้ปัญหาด้านบุคคลภายในองค์กร ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานให้อยู่ในกรอบกฏหมายด้านแรงงานที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HR โดยเฉพาะ

หลายองค์กรในปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนบุคคลากรที่ความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงมีงบประมาณจำกัดในการขยายหรือก่อตั้งแผนกขึ้นมาใหม่ จึงเริ่มมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก นั่นก็คือ HR Outsourcing ที่กำลังมาแรงในต่างประเทศและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคต

ทำความรู้จัก HR Outsourcing คืออะไร

ทำความรู้จัก HR Outsourcing คืออะไร?

บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ โดยสามารถทำงานและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนให้กับองค์กร เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินงานและลดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรจ่ายในหลายๆ ส่วน ด้วยระบบการทำงานที่ทันสมัย (HR Tech) เช่น

 • บริการ Employee Self Service (ESS)

  ระบบออนไลน์ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานด้วยตนเอง เช่น การแก้ไขข้อมูล การขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง การขออนุมัติวันลา รวมถึงการขออนุมัติอื่นๆ ตามแต่ที่บริษัทกำหนดสิทธิ์ตามโครงสร้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดการทำงานที่ยุ่งยากของฝ่าย HR

 • บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing)

  ด้วยโซลูชั่นการจ่ายเงินเดือนที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามขนาดขององค์กร โดยเปิดระบบให้พนักงานสามารถตรวจติดตามสลิปเงินเดือน ตรวจสอบจำนวนเงินหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเองและมีบริการจัดการยื่นเอกสารต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคมและสรรพากร เป็นต้น

 • บริการ Staff Outsourcing หรือ EOR (Employer of Record)

  บริการจัดทำเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นโซลูชันที่ทันสมัยที่จะรับผิดชอบด้านกฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการ การว่าจ้าง การจัดทำเงินเดือน ตลอดจนจัดหาพนักงานในนามขององค์กร เหมาะสำหรับองค์กรต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย หรือบริษัทในประเทศไทย ที่มีความต้องการจ้างพนักงานชาวต่างขาติ

นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นๆ ที่ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษา การจัดทำระบบและวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการต่างๆ แบบออนไลน์และเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานของฝ่าย HR มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

HR Outsourcing มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

HR Outsourcing มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร?

HR Outsourcing เรียกได้ว่าเป็นการทำงานในระบบ Outsource ที่กำลังมาแรงมากในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่องค์กรขนาดเล็กหรือ SME ตลอดจนธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีงานล้นมือ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและมีระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อองค์กรอีกหลายประการ ได้แก่

 1. ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

HR Outsourcing สามารถรับงานได้เป็นรายชิ้น สัญญารายเดือนหรือรายปี ซึ่งทำให้องค์กรสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมตามงบประมาณและยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากเมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานประจำเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์และทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานอีกด้วย

 1. ลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่าย HR

HR Outsourcing เป็น Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ แน่นอนว่าจะต้องมีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งจะครอบคลุมการทำงานของฝ่าย HR ในหลายๆ ด้าน และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น โปรแกรม Leave Management เป็นอินเทอร์เฟสที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถยืนยันและตอบรับคำขอลาของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ ระบบการแก้ไขข้อมูลพนักงานและการขอสลิปเงินเดือนย้อนหลังออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนวันสำคัญและรายงานต่างๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

 1. ลดความซับซ้อนภายในองค์กร

ในองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากหรือบางองค์กรที่มีความซับซ้อนในการทำงาน มักจะเกิดปัญหาด้านการสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้การขับเคลื่อนองค์กรมีความล่าช้าและต้องคอยแก้ปัญหาภายในอยู่เสมอ การเลือกใช้ HR Outsourcing จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่มีประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในโครงสร้างขององค์กรได้ เนื่องจาก HR Outsourcing ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมหรือไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับบุคคลภายในองค์กรเป็นการส่วนตัวนั่นเอง

 1. เพิ่มประสิทธิการดำเนินงานของฝ่าย HR

หลายครั้งที่องค์กรมีภาระงานเพิ่มจากการที่องค์กรกำลังขยายตัว แต่กลับไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากบุคคลภายในองค์กรไม่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ ซึ่งงานบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ HR Outsourcing ที่มีทักษะและมีความพร้อมในการดำเนินงาน จึงช่วยลดภาระงาน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

สรุป

จะเห็นได้ว่า HR Outsourcing นั้นช่วยลดภาระงานของฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรโดยเฉพาะในช่วงที่พนักงานลาออกและเป็นช่วงคาบเกี่ยวในการเปลี่ยนพนักงาน รวมถึงช่วยปรับแต่งกระบวนการภายในของ HR ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้บริการ HR Outsourcing ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ อย่าง RLC Outsourcing บริษัท HR Outsourcing ชั้นนำของประเทศไทยที่ดูแลและให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทั้ง Payroll, ESS, EOR, Work Visa/Work Permit ตลอดจนบริการ Leave Management และ Consult ด้านกฏหมายและการสรรหาพนักงานให้กับธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนด้านการจัดทำเอกสารของฝ่าย HR อย่างครบวงจรที่ตอบโจทย์การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published.