fbpx

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) updated ปี 2566

การ work permit 2566

การทำงานในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ นอกจากจะต้องขอวีซ่าแบบ Non-Immigrant Visa ”B” หรือ Visa Non-B กันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการใช้ควบคู่กันไปก็คือใบอนุญาติทำงาน  Work permit  ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงว่าชาวต่างชาติที่มี work permit  สามารถทำการประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาติทำงาน  work permit มาฝากกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง: รู้จักวีซ่า NON-IMMIGRANT “B”(Non-B) วีซ่าธุรกิจสำหรับต่างชาติ

รู้จักใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาติทำงาน  work permit คือเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศภูมิลำเนาของตน เรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือเป็นใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาตินั่นเอง โดยในการขอใบอนุญาติทำงาน  work permit  นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติเข้ามาทำงานได้ รวมถึงทำการต่ออายุ เมื่อใบอนุญาติทำงานหมดอายุ ี และถ้าหากลูกจ้างชาวต่างชาติมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่  นายจ้างคนใหม่ก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาติทำงาน  work permit ให้ใหม่นั่นเอง

การขอ Work permit สำหรับต่างชาติ

การขอ work permit updated ปี 2566

การขอ work permit ในประเทศไทย สามารถยื่นขอได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. ธุรกิจทั่วไป

  ให้ไปดำเนินการและติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานของแต่ละจังหวัดตามที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

 2. ธุรกิจ BOI

  ให้ดำเนินการรขอ work permit ผ่านระบบที่เรียกว่า Single Window for Visa and Work Permit และการออกใบอนุญาตทำงานดิจิทัล (Digital Work Permit) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ONE STOP SERVICE CENTER FOR VISA AND WORKPERMIT) สามารถยื่นขอได้ทั้งในกรุงเทพ, เชียงใหม่ และภูเก็ต ทั้งนี้สามารถยื่นขอ Online โดยแนบสำเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://swe-expert.boi.go.th/

RLC Visa Work permit service

คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอ work permit 

  • ต้องมี Non-Immigrant Visa “B”
  • มีความสามารถในการทำงานตามที่ได้ขออนุญาต
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เอกสารสำหรับขอ Work permit

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบ work permit

  • เอกสาร บต.25 (สามารถดาว์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง)
  • รูปถ่ายนาด 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  (กรณีขอใหม่)
  • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน (กรณีขอใหม่)
  • หนังสือเดินทางอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • Visa Non-B (ก่อนหมดอายุ 45-60 วัน) และ Work Permit (กรณีต่ออายุ)
  • หนังสือรับรองแจ้งขออนุญาตให้ทำงานจากกระทรวงแรงงาน
  • ภงด.91 ของคนต่างชาติ (กรณีต่ออายุ)
  • เอกสารสำคัญของบริษัทที่จ้างงาน
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการหรือนายจ้าง

เอกสารสำหรับขอ work permit ครั้งแรก

สำหรับการขอ  work permit ครั้งแรก จะต้องทำการดาวโหลดเอกสาร บต.25 และยื่นเรื่องที่กรมการจัดหางาน

การต่ออายุ work permit

ใบอนุญาติทำงาน  work permit จะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี และจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน ซึ่งในระหว่างที่ยื่นเรื่องไปแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติจนกว่าที่นายทะเบียนจะมีการแจ้งผลการพิจารณาออกมา โดยส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ  แต่ถ้าหากว่ายื่นไปแล้วไม่ผ่านการพิจารณา หรือยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านการพิจารณา และหากนายจ้างยังคงให้ทำงานต่อไปก็จะมีความผิดโดยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นถ้าหากยังต้องการทำงานอยู่ต่อไปก็ไม่ควรปล่อยให้ work permit หมดอายุ

เอกสาร ต่ออายุ work permit

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุ work permit จะต้องทำการดาวโหลดเอกสาร บต.25 และยื่นเรื่องที่กรมการจัดหางานเช่นกัน

Download เอกสาร บต.25

ขั้นตอนการทำ Work Permit ต้องเตรียมตัวอย่างไร  

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน work permit ก็ให้ดูจากคุณสมบัติเบื้องต้นของชาวต่างชาติที่จะขอ work permit  และเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น จากนั้นทำการยื่นเรื่องได้ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ของแต่ละจังหวัดกันได้เลย แต่ทั้งนี้จะต้องมีวีซ่า NON-B กันเสียก่อนที่จะยื่นใบขออนุญาตทำงาน work permit  ซึ่งถ้าหากไม่อยากยุ่งยากและเสียเวลาในการดำเนินการ ทาง RLC Outsourcing  มีบริการขอใบอนุญาต work permit รวมไปถึงวีซ่า NON-B เพื่อประหยัดเวลาและช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

สรุป

การทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายของชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญที่ต้องมีนอกเหนือจากวีซ่า Non-B คือใบอนุญาตทำงาน work permit ซึ่งทั้งสองนี้จะใช้ควบคู่กันไปและจะต้องมีการต่ออายุอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ให้เกิดเรื่องยุ่งยากกับธุรกิจที่จ้างงานซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published.