OUR SERVICES

บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ RLC ให้บริการโซลูชั่น HR ตามความต้องการที่หลากหลายของพนักงานเราสนับสนุนทั้งองค์กรที่ก่อตั้งใหม่ องค์กรที่กำลังพัฒนา ตลอดจนบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการภายในของ HR ติดต่อเราวันนี้!

GET QUOTE

ความท้าทายของงานด้านทรัพยากรบุคคลมักจะมีอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 3 ประเภทนี้

01

ด้านการจัดการประสิทธิภาพ

02

ด้านกระบวนการหรือระบบ

03

ด้านการสื่อสาร

We Understand Your Business

RLC พร้อมรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของคุณและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามประสบการณ์ในตลาดท้องถิ่น ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประสบการณ์ในด้านทรัพยากรบุคคลของเรา

How it works?

Continous innovation in the way we work, the way we interact,how we manage internal processes and the way we lead our employees will ensure our continued success…

Get Quote