Frequently Asked Questions (FAQ)

Payroll Administration Solutions

A: RLC เข้าใจถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นในหน้าที่หลักของทีม HR ของคุณ ด้วยกฎหมายแรงงาน และแนวปฏิบัติของไทยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การทำให้พนักงานมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจากบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเงินเดือนจากภายนอก (Third Party) เข้ามาดูแล คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย มีการรักษาความลับเป็นอย่างดี และยังคงปฎิบัติตามแนวทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

A: เราเข้าใจว่าแต่ละองค์กรมีความต้องการและกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่าบริการของเราจะเป็นไปตามความต้องการในบริการของลูกค้า โดยที่เราจะประเมินตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับองค์กรของคุณ เราจึงไม่สามารถเสนอราคาแพ็คเกจมาตรฐานได้ แต่รับประกันว่าคุณจะได้รับข้อเสนอจากเราภายใน 2 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับข้อมูลสรุป (requirment) จากคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แชทกับเราได้เลย

A: solution ของเราสามารถใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ HR และการเงินระดับโลกได้เกือบทุกแพลตฟอร์ม ในระหว่างการรวมการใช้งานของคุณ ทีมของเราจะสนับสนุนการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (Third Party) ที่องค์กรของคุณต้องการ และปรับแต่ง solution ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทของคุณมากที่สุด ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุยกับที่ปรึกษาของเราได้เลย

A: ได้ ในระหว่างกระบวนการ ทีมของเราจะกำหนดวิธีการทำงานที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของคุณให้ดีที่สุด

A: บริการทำเงินเดือนของ RLC คลอบคลุมในด้าน
การจ่ายเงินเดือน
 • ดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้เสร็จสิ้นเดือนละครั้งหรือตามความต้องการเฉพาะ

ข้อมูลพนักงาน

 • จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล รายได้และสวัสดิการ ค่าตอบแทนและการหักเงิน ฯลฯ โดยเป็นข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการคำนวณบัญชีเงินเดือนและภาษี

กระบวนการทำเงินเดือน

 • คำนวณเงินเดือนจากรายได้รวมเป็นรายได้สุทธิ
 • ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการและอนุมัติ
 • จัดเก็บและอัพเดทข้อมูลเงินเดือนในระบบฐานข้อมูล
การสนับสนุนจากเรา
 • คำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานและภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน (ภ.ง.ด.1)
 • การคำนวณภาษีและการสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ สิ้นปี
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับพนักงาน
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีของพนักงาน (ภ.ง.ด. 1ก.) เฉพาะเขตกรุงเทพฯ หรือ ยื่นออนไลน์
 • คำนวณและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของพนักงานแต่ละคน (แบบร่าง ภงด.91)
 • คำนวณประกันสังคม ทำการหักเงินส่วนของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท
 • จัดทำแบบและส่งกองทุนประกันสังคมรายเดือน : SPS 1 – 10
 • จัดทำแบบกองทุนเงินทดแทนประจำปี
 • จัดเตรียมการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานและเงินสมทบส่วนของบริษัท
 • จัดทำแบบและส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายเดือนให้กับผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีหน่วยงานภายนอกดำเนินการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • จัดทำสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์และส่งแบบให้กับบริษัท
 • มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้พนักงานทุกคน เพื่อเข้าดูสลิปเงินเดือนแบบออนไลน์ (60 งวด)
 • พิมพ์และจัดส่งสลิปเงินเดือนให้กับบริษัทในซองจดหมายปิดผนึกที่มีความปลอดภัย
 • อัพเดทและปรับรายละเอียดการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ภาษีเงินได้ ฯลฯ ของพนักงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • จัดการและแก้ไขซอฟต์แวร์ Payroll เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประมวลรัษฎากร (กรมสรรพากร) กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • สิ่งที่คุณจะได้รับในแต่ละเดือน มีดังนี้:
  • รายงานสรุปการจ่ายเงินเดือน
  • รายงานธนาคาร
  • รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • รายชื่อพนักงานลาออกและเข้าใหม่
  • รายงานรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD Report)
  • รายงานการคำนวณภาษี
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1
  • ประกันสังคม 1-10: ส่วนที่ 1 และ 2
 • สิ่งที่คุณจะได้รับ ณ สิ้นปี
  • ใบสรุปการจ่ายเงินเดือนและหักภาษี ภงด.1ก
  • แบบร่าง ภงด.91
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
 

Employee Leave Management

A: เราเข้าใจว่าแต่ละองค์กรมีความต้องการและกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่าบริการของเราจะเป็นไปตามความต้องการในบริการของลูกค้า โดยที่เราจะประเมินตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับองค์กรของคุณ เราจึงไม่สามารถเสนอราคาแพ็คเกจมาตรฐานได้ แต่รับประกันว่าคุณจะได้รับข้อเสนอจากเราภายใน 2 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับข้อมูลสรุป (requirment) จากคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แชทกับเราได้เลย

A: บริการ Leave Management ที่เรานำเสนอมาพร้อมกับประโยชน์มากมาย ประกอบไปด้วย:
 •  ความเรียบง่าย – จากกระบวนการลาที่ต้องใช้กระดาษและคนติดตาม เช่น คำขอลา การอนุมัติ และการติดตามยอดวันลาหยุด ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้ จะกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ด้วยการคลิกปุ่มผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว
 • โปร่งใส – รายงานและการติดตามเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด และสามารถแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น HR ผู้บริหาร ได้มากหรือน้อยตามที่คุณต้องการ ยิ่งกว่านั้น ไม่ต้องใช้กระดาษเลย
 • ช่วยแจ้งเตือน – ระบบการจัดการวันลางานของเรา ช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ในทีมของคุณ โดยแจ้งให้หัวหน้าทีมทราบเมื่อสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งมีสำคัญ เช่น วันเกิดหรือวันครบรอบการทำงานที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้แน่ใจว่าวันเหล่านั้นของพวกเขาสำคัญเสมอ!

Employer of Record

A: EOR คือบริการที่ให้บริษัทของคุณสามารถจ้างพนักงานทำงานแบบระยะไกลจากประเทศอื่นๆ แต่บริษัทของคุณอาจจะยังไม่มีสำนักงานหรือจัดตั้งบริษัทในประเทศนั้น ด้วยบริการ EOR คุณสามารถจ้างคนงานได้จากทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดตั้งหน่วยงานในประเทศที่คุณต้องการจ้างคนงาน ผู้ให้บริการ EOR จะจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรให้คุณ ทั้งในแง่ของการทำสัญญาจ้างงาน การจ่ายเงินให้กับพนักงานในนามของคุณ การจัดการเอกสาร การปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น และที่สำคัญคือให้การสนับสนุนพนักงานของคุณในพื้นที่แทนเมื่อพวกเขาต้องการ

A: หากคุณให้ RLC รับหน้าที่ดูแลพนักงานของคุณ ค่าบริการของเราจะพิจารณาจากเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันมาก ในแต่ละราย เราจึงไม่สามารถเสนอค่าบริการมาตรฐานได้ แต่เรารับประกันว่าคุณจะได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมภายใน 2 วันทำการหลังจากที่เราได้รับบทสรุปความต้องการของคุณ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แชทกับเราได้เลย

A: เราดูแลในทุกด้านของชีวิตการทำงานของพนักงานของคุณ นอกเหนือจากความรับผิดชอบเนื้องาน เราจัดเตรียมในเรื่องทางกฎหมาย การขนส่งและการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คุณและพนักงานของคุณ ไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสุขกับทุกแง่มุมอื่น ๆ ของการใช้ชีวิตชาวต่างชาติในประเทศไทย ที่ RLC ก้าวไปไกลอีกขั้นและรับรองว่าพนักงานของคุณจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับงานของพวกเขา ในสภาพแวดล้อมใหม่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แชทกับเราได้เลย